ON THE PALEOGEOGRAPHICAL EVOLUTION OF XIZANG (TIBET) IN THE HOIOCENE
Li Bingyuan, Wang Fubao, Yang Yichou, Zhang Qingsong
GEOGRAPHICAL RESEARCH . 1982, (4): 26 -36 .  DOI: 10.11821/yj1982040004