Study on spatial relevance of ecological-land loss based on change trajectory analysis method
LIU Jinya, WANG Dongchuan, SUN Ranhao, WANG Feicui, HU Bingxu, CHEN Junhe, SUN Zhichao
GEOGRAPHICAL RESEARCH . 2020, (1): 103 -114 .  DOI: 10.11821/dlyj020181021