Life course and housing tenure transition in urban China: A case study of Guangzhou
LIU Wang-bao, YAN Xiao-pei
GEOGRAPHICAL RESEARCH . 2010, (6): 1117 -1128 .  DOI: 10.11821/yj2010060016