High accuracy surface modeling of soil properties based on multi-grid
SHI Wen-jiao, DU Zheng-ping, SONG Yin-jun, YUE Tian-xiang
GEOGRAPHICAL RESEARCH . 2011, (5): 861 -870 .  DOI: 10.11821/yj2011050010